དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་ཚན་པ།

 

ལོ་རབས་དགུ་བཅུ་བར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཤེས་ཡོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གཉིས་ལོགས་སུ་མེད། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༢ ཡས་མས་ནས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་འཆར་འགོད་སྡེ་ཚན་ཞེས་སྡེ་ཚན་གྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༣ ལོར་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་སྲོལ་རྒྱུན་ཤེས་ཡོན་ཚན་པ་ཟུར་འཛུགས་དང་འབྲེལ། དེ་སྔ་ཡོད་མུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཚན་པ་དེ་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་ཚན་པར་གྱུར་པ་སྟེ། ཤེས་ཡོན་སྡེ་ཚན་ནང་སྲོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཡོད་ཀྱང་ལས་དོན་མཉམ་རུབ་ངང་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད།

ཚན་པ་འདིའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི།

  1. ཟློས་དགེ་དང༌། ཆོས་དགེ། བོད་དགེ་སོགས་དགེ་རྒན་བསྐོ་འཛུགས་རྒྱབ་གཉེར་དང༌། འདེམས་སྒྲུག་ལས་གཞི། དགེ་ལས་ཟབ་སྦྱོང༌། ལས་གཞི་གསར་གཏོད། གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན། ལས་བསྡོམས་སྙན་ཐོ་སོགས་རྒྱ་གར་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན།
  2. སློབ་ཁག་གི་དགེ་ལས་དང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་ཆ་ཚང་ཐོ་མཛོད་མ་གཞི་ནང་འཇོག་རྒྱུ།
  3. སྔོན་འགྲོ་ནས་གཞི་རིམ་གོང་མ་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་བར་གྱི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་དང་སྦྱོང་བརྡར་ལས་གཞི། རིག་ཚན་སོ་སོའི་དགེ་རྒན་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་དང་མཇུག་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས།
  4. སམ་བྷོ་ཊ་དང༌། བོད་ཁྱིམ་གཉིས། དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ། སྒེར་སློབ་བཅས་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞིབ་དང་གཟིགས་རྟོག་གི་ལས་དོན།
  5. དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་དང༌། ལས་རིགས་སློབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་དོན་ལ་འགན་ཁུར་གྱིས་ཤེས་ཡོན་ལས་འཆར་རྩོམ་སྤེལ།
  6. སྔོན་འགྲོ་ནས་གཞི་རིམ་གོང་མ་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་བར་གྱི་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཚན་རིག་དང་ཨང་རྩིས་སློབ་སྦྱོང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་ཐད་ལྟ་རྟོག་དང༌། མཐུན་འགྱུར། མཇུག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན།