འཛིན་སྐྱོང་ཚན་པ།

 

ལས་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་ཚན་པའི་ལས་འགན་ནི། ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་འབྲེལ་ཁག་དང༌། དེ་བཞིན་ཁྱབ་ཁོངས་སློབ་སྡེ་ཁག་ལ་འབྲེལ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།