ཝཱར་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་བསྡུ་གསལ་བསྒྲགས།

 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ལོའི་ལོ་བཞི་ཅན་གྱི་ B.A. B.Ed. ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས་དང་སློབ་འཇུག་འགེངས་ཤོག་བཅས་གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད་ན་གཟིགས་གནང་ཡོད་པ་ཞུ།

ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།

སློབ་འཇུག་འགེངས་ཤོག