ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ཨ་རི་བོད་མིའི་སློབ་ཡོན་(TSP)གྱི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ཨ་རི་བོད་མིའི་སློབ་ཡོན་(TSP)གྱི་གསལ་བསྒྲགས་དང་འགེངས་ཤོག་འདི་གར་མཉམ་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་ན་ཐུགས་ཞིབ་ཀྱིས་དེ་གའི་ཁྱབ་ཁོངས་མང་ཚོགས་ལ་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ནན་འདྲོངས་ཡོང་བ་དང་། གློག་འཕྲིན་འདི་འབྱོར་རྗེས་འདི་ལས་སུ་འབྱོར་ལན་ངེས་གནང་ཡོང་བ་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་ཚན་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ལ་ཕུལ།།

གསལ་བསྒྲགས་ངོ་མ།

འགེངས་ཤོག