ཐ་སྙད་ཚན་པའི་དེབ་རིགས།

ཐ་སྙད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།(ཀ་པ)

ཐ་སྙད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།(ཁ་པ)

དེབ་ཆ་ཚང་འདི་ནས་ཕབ་ལེན་ཞུ་ཐུབ། ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས། (དེབ་ཕྲེང་དྲུག་པ།)

ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས། (དེབ་ཕྲེང་བདུན་པ།)

ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས། (དེབ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ།)

ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབས། (དེབ་ཕྲེང་དགུ་པ།)

(18230)

Leave a Reply

Your email address will not be published.